Huishoudelijk reglement

van de ledenvergaderingen

Artikel 1.
Het bestuur bepaalt de dag, uur en plaats van de ledenvergadering. De oproeping wordt ten minste acht dagen voor de vergadering aan de leden toegezonden.

Artikel 2.
De voorzitter leidt de vergaderingen, zij/hij verleent het woord, stelt de door de vergadering te beslissen vraagpunten, verklaart de eventuele beraadslagingen gesloten, brengt voorstellen in stemming en deelt de uitslag van de stemming mede. Zij/hij kan besluiten tot verdaging of schorsing van een vergadering. Zij/hij bepaalt, in overleg met de vergadering, de orde van de dag.

Artikel 3.
a. De voorzitter opent de vergadering op de daarvoor bepaalde tijd, wanneer alsdan meer dan een kwart van het aantal stemgerechtigden, persoonlijk of door machtiging, aanwezig is en – zo dit niet het geval is – zodra daarna het aantal aanwezig blijkt te zijn.
b. Indien het quorum een half uur na het voor de opening van de vergadering bepaalde tijdstip niet aanwezig is, stelt de voorzitter vast, dat de vergadering wegens te geringe opkomst niet door kan gaan. 
c. Indien tijdens een vergadering blijkt, dat het quorum niet langer aanwezig is, sluit de voorzitter de vergadering. Eventuele andere programmaonderdelen kunnen wel doorgang vinden.

Artikel 4.
In een geval als bedoeld in artikel 3., tweede en derde lid, wordt gehandeld zoals in artikel 16 van de statuten is bepaald.

Artikel 5.
Indien bij het nemen van een besluit over een zaak door geen van de aanwezige stemgerechtigden stemming wordt gevraagd, wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.

Artikel 6. 
Indien bij schriftelijke stemming het aantal blanco stemmen meer bedraagt dan 50% van het aantal leden dat aan de stemming heeft deel genomen, is de stemming ongeldig.
Wanneer in een onmiddellijk daarop volgende stemming het aantal blanco stemmen eveneens meer dan 50% bedraagt van het aantal uitgebrachte stemmen, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Artikel 7.
1. van de vergadering wordt door de zorg van de secretaris een verslag opgemaakt, vermeldende: 
a. De namen van de voorzitter en de secretaris, eventueel met vermelding dat zij/hij bij vervanging optraden;
b. Het aantal van de overige aan- en afwezige leden;
c. Een vermelding van de ingekomen stukken;
d. Een zo getrouw mogelijke, zakelijke weergave van het ter vergadering besprokene;
e. De uitkomst van eventuele stemmingen.
2. Het ontwerp van het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering ter vaststelling voorgelegd.

Artikel 8.
De agenda van de jaarvergadering zal in elk geval de volgende onderwerpen vermelden:
a. Vaststellen van het jaarverslag van de secretaris;
b. Verslag van de kascommissie;
c. Vaststellen van het jaarverslag van de penningmeester;
d. Bestuursverkiezing;
e. Benoeming van de leden van de kascommissie.

van de bestuursvergaderingen

Artikel 9.
Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht of tenminste drie bestuursleden hun verlangens dienaangaande schriftelijk, onder opgaaf van redenen, aan de voorzitter hebben kenbaar gemaakt.

Artikel 10.
Het bestuur mag niet beraadslagen of besluiten als minder dan de helft van de bestuursleden aanwezig is.

Artikel 11. 
Voor de besluitvorming binnen het bestuur geldt de wijze van stemming zoals deze ten aanzien van de ledenvergaderingen in de statuten en het Huishoudelijk Reglement is bepaald.

van het bestuur

Artikel 12.
Kandidaten voor het bestuurslidmaatschap kunnen worden voorgedragen door het bestuur en door de leden indien deze kandidatuur door tenminste vijf stemgerechtigde leden wordt ondersteund en tenminste vijf dagen voor de vergadering waarin de verkiezing plaatsvindt bij de secretaris wordt ingediend.

Artikel 13.
Behalve door periodiek aftreden eindigt het lidmaatschap van het bestuur door:
a. beëindiging van het lidmaatschap van de Beroepsvereniging voor Tekentherapie (Vereniging Tekentaal) ;
b. schriftelijke ontslagneming;
c. schriftelijke gemotiveerde ontslaggeving;
d. overlijden.

Artikel 14.
Onverminderd het bepaalde in artikel 12 van dit reglement kan bij periodiek aftreden van bestuursleden, welke zich herkiesbaar stellen, voordracht voor de verkiezing van deze leden achterwege blijven.

Artikel 15. 
Aan de bestuursleden zijn de volgende taken opgedragen:
a. De voorzitter
- De voorzitter leidt de leden- en bestuursvergaderingen.
- Te samen met de secretaris vertegenwoordigt zij/hij de vereniging buiten rechte.
- Zij/hij draagt er zorg voor dat de taken van het bestuur worden uitgevoerd.
b. De secretaris
- De secretaris draagt zorg voor de uitnodigingen voor de leden- en bestuursvergaderingen. 
- Zij/hij is belast met de verslaglegging van deze vergaderingen, de correspondentie, het bijhouden van het archief en de samenstelling van het jaarverslag. 
- Te samen met de voorzitter vertegenwoordigt zij/hij de vereniging buiten rechte.
c. De plaatsvervangend voorzitter
- De plaatsvervangend voorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.
d. De penningmeester
- De penningmeester beheert de financiën van de vereniging, voert de boekhouding en is bevoegd namens de vereniging kwijting te verlenen.
- Zij/hij stelt het financieel jaarverslag samen.
e. De overige bestuursleden
- De overige bestuursleden vervangen bij afwezigheid, in onderling overleg, de secretaris en de penningmeester.
- Zij zullen in goed overleg de niet eerder in dit artikel genoemde bestuurstaken onder elkaar verdelen.

van de commissies

Artikel 16.
De ledenvergadering kan voor bepaalde taken commissies benoemen. Onderscheiden worden permanente commissies en commissies ad hoc. De ledenvergadering bepaalt de opdracht en de bevoegdheden van de commissies.

Artikel 17.
De leden van de commissies worden gekozen door de ledenvergadering. Behalve in de kascommissie zal het bestuur door tenminste één lid in de commissie vertegenwoordigd zijn. (het moet niet zo zijn dat het bestuurslid de commissie draaiende moet houden)

Artikel 18.
De ad hoc commissies worden ontbonden wanneer hun taak is voltooid of wanneer blijkt dat de werkzaamheden het gestelde doel niet binnen bereik brengen.

Artikel 19.
De leden van de permanente commissies worden benoemd voor de tijd van 3 jaar. Jaarlijks treedt een/derde deel van de leden af. Zij zijn direct herkiesbaar. (zo is het tot noch toe niet gegaan in de commissies!)

Artikel 20.
De kascommissie controleert minstens eenmaal per jaar de kas, boeken en bescheiden van de penningmeester en brengt hiervan verslag uit in de jaarvergadering.

slotbepalingen

Artikel 21.
In gevallen waarin de statuten en het Huishoudelijk Reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

Artikel 22.
Dit huishoudelijk Reglement treedt in werking de dag na de vaststellingdoor de algemene ledenvergadering.