Statuten

Artikel 1: 
NAAM EN ZETEL: 
De vereniging draagt de naam: VERENIGING TEKENTAAL Beroepsvereniging van Tekentherapeuten en Tekentaaldocenten. Zij is gevestigd te Zutphen

Artikel 2: 
DUUR:
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 3: 
DOEL:

De vereniging stelt zich ten doel: 
a. Het beschermen, bevorderen en uitdiepen van het beroep tekentherapeut – casu quo tekendocent – en het bevorderen van onderzoek, studie en communicatie binnen dat vakgebied, zowel nationaal als internationaal, alles in de meest uitgebreide zin van het woord; en
b. het bevorderen van de onderlinge contacten tussen en het ondersteunen en ontwikkelen van de individuele beroepsbeoefenaars.
c. De vereniging tracht haar doel te bereiken door het organiseren en houden van bijeenkomsten, studiedagen, workshops, na- en bijscholing alsmede door het uitgeven van een periodiek met de naam “Stroom in beeld” of enige andere naam en door gebruik te maken van alle overige haar ten dienste staande middelen. 

Artikel 4: 
LIDMAATSCHAP: 
De vereniging kent:
- Aspirant leden
- Werkende leden
- Ereleden
- Bijzondere leden
- Begunstigers

Artikel 5:
ASPIRANTLEDEN:

a. Ten einde aspirant-lid te kunnen worden dient men te zijn toegelaten tot en daadwerkelijk deel te nemen aan de opleiding tot tekentaaldocent, waaronder- begrepen de specialisatie Kinderjaar - caso quo tekentherapeut – van het Opleidingsinstituut voor Klank en Vorm. of een andere kwalitatief soortgelijke opleiding waarin gebruikmaking van de Tekentaal- casu quo beeldtaal- voorop staat. 
b. Aspirant-leden kunnen ook gediplomeerden zijn van het Instituut voor Klank en Vorm. Aspirant-leden kunnen bovendien gediplomeerden zijn van een andere opleiding die voornamelijk werkt met de tekentaal- casu quo beeldtaal- maar die niet in het vak van tekentaaldocent en/of tekentherapeut werkzaam zijn. 
c. Het bestuurbeslist omtrent toelating van aspirant-leden met eenvoudige meerderheid van uitgebrachte stemmen. Bij niet- toelating kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten
d. Aspirant-leden hebben geen stemrecht.
e. Na het behalen van het diploma tekentaaldocent- casu quo tekentherapeut- kan het aspirant-lid overeenkomstig de in artikel 6 te volgen procedure toegelaten worden tot werkend lid. 

Artikel 6: 
WERKENDE LEDEN:
a. Werkende leden zijn gediplomeerde tekentaal docenten en/of tekentherapeuten. of andere specialisten op het gebied van de tekentaal die actief werkzaam zijn op deze vakgebieden.
b. Het bestuur beslist omtrent toelating van werkende leden, na overleg van diploma's en aantoning van werkzaam zijn in dit vakgebied.
c. Het besluit tot toelating als bedoeld in lid b van dit artikel geschiedt met eenvoudige meerderheid van uitgebrachte stemmen. Bij niet-toelating kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. 
d. Werkende leden hebben stemrecht met dien verstande dat ieder werkend lid één stem heeft.
e. Werkende leden zijn verplicht de door de vereniging tijdens de jaarvergadering voorgeschreven na- of bijscholing te volgen. 

Artikel 7: 
ERELEDEN:
a. Aan personen die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging, kan op voordracht van het bestuur, bij eenvoudige meerderheid van stemmen door de algemene ledenvergadering, de titel “Erelid” worden toegekend.
b. Ereleden hebben het recht ledenvergaderingen bij te wonen en hebben daarin een adviserende stem.
c. Ereleden worden door het bestuur op de hoogte gehouden van de belangrijkste gebeurtenissen de vereniging betreffende.

Artikel 8:
BIJZONDERE LEDEN:
a. Bijzondere leden zijn leden, welke op voordracht van het bestuur door de algemene ledenvergadering worden benoemd, op basis van persoonlijke kwaliteiten – niet liggende op het specifieke vakgebied – doch wier medewerking voor het goed functioneren van de vereniging van belang wordt geacht.
b. Bijzondere leden kunnen zonder dat zij een proefperiode hebben doorlopen worden benoemd.
c. Bijzondere leden hebben stemrecht, met dien verstande dat ieder bijzonder lid één stem heeft.
d. Bijzondere leden zijn benoembaar in het bestuur.

Artikel: 8a: 
EINDE LIDMAATSCHAP:
a. Het lidmaatschap eindigt:
1. door de dood van het lid;
2. door opzegging van het lid;
3. door opzegging door de vereniging;
4. door ontzetting;
b. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk: 
1. indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
2. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten zijn verzwaard, aan het lid bekend is geworden of medegedeeld (tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen);
3. binnen een maand nadat het lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.
c. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.
d. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, zoals ondermeer in het geval dat, ondanks betalingsherinnering, de jaarlijst bijdrage niet of niet tijdig wordt betaald of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van redenen in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
De algemene ledenvergadering kan slechts tot ontzetting besluiten door een daartoe strekkend besluit, genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
e. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd. Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes (6) maanden. Tegen de schorsing is beroep mogelijk bij de algemene ledenvergadering. Het in lid d bepaalde aangaande “beroep” is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9: 
BEGUNSTIGERS:
Begunstigers zijn zij die de vereniging – op welke manier dan ook – financieel en/of materieel steunen.

Artikel 10: 
CONTRIBUTIE:
a. Aspirant-leden, werkende leden en bijzondere leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie, waarvan de hoogte door de algemene ledenvergadering jaarlijks zal worden vastgesteld.
b. Het bestuur is bevoegd de contributie jaarlijks met 5 procent te verhogen, bij andere verhogingen is toestemming nodig van de algemene ledenvergadering. 
c. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van de contributie te verlenen.

Artikel 11:
HET BESTUUR:
a. Aan het bestuur van de vereniging zijn de volgende taken opgedragen:
- Het uitvoeren van besluiten van ledenvergaderingen.
- Het beheer van de eigendommen van de vereniging.
- Het nemen van maatregelen vereist tot verzekering en handhaving van de rechten van de vereniging.
- De zorg voor het handhaven van de orde en het naleven van vastgestelde reglementen.
- Het beheer van de financiële middelen van de vereniging. Het bestuur kan zich doen bijstaan door adviseurs. Het bestuur kan zich voor bijzondere taken doen bijstaan door commissies, zowel permanente als tijdelijke.
b. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Tenzij de wet of de statuten anders bepalen, besluit het bestuur met eenvoudige meerderheid van uitgebrachte stemmen. Het bestuur kan, tot wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren aan een eventueel dagelijks bestuur.
c. Het bestuur is, behoudens het in lid d van dit artikel bepaalde, mede bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.
d. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, hiervoor in lid c omschreven. Zonder voormelde goedkeuring kan de vereniging ter zake van deze rechtshandelingen niet rechtsge rechtsgeldig worden vertegenwoordigd rechtsgeldig worden vertegenwoordigd.

Artikel 12: 
BENOEMING EN SAMENSTELLING:
a. Het bestuur wordt benoemd door de algemene ledenvergadering.
b. De voorzitter wordt in functie gekozen door de algemene ledenvergadering.
c. Het bestuur zal steeds een oneven aantal leden tellen, met een minimum van vijf en een maximum van negen leden, vast te stellen door de algemene ledenvergadering.
d. Het bestuur benoemt uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd.
e. Ten hoogste één derde gedeelte van de bestuursleden kunnen bijzonder lid zijn.
f. Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast volgens welk elke drie jaren alle leden aftreden, zodat elk jaar bij toerbeurt een evenredig deel van de leden aftreedt, dat aan één derde gedeelte zoveel mogelijk nabij komt. Bij het samenstellen van dit rooster zal de voorzitter worden opgenomen in de laatste groep aftredende.
g. Afgetreden leden zijn terstond herkiesbaar. Het aftreden vindt plaats tijdens de ledenvergadering.
h. In de door aftreding, uitbreiding van het aantal bestuursleden, overlijden of anderszins ontstane vacatures wordt voorzien door benoeming door de ledenvergadering uit een voordracht steeds bevattend minimaal zoveel namen van personen als er benoemd moeten worden.
i. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien, doch uiterlijk op de volgende jaarvergadering. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.
j. Een nieuw benoemd lid treedt af op de datum waarop degene, in wiens vacature hij of zij is benoemd, zou zijn afgetreden. Bij een benoeming wegens uitbreiding van het aantal bestuursleden wordt het aftreden volgens het rooster, bedoeld in lid f. van dit artikel, opnieuw vastgesteld.
k. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. Ter zake van schorsing of ontslag besluit de algemene ledenvergadering met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Indien ingeval van schorsing van een bestuurslid de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. Het geschorste bestuurslid wordt in de ledenvergadering in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.

Artikel 13: 
VERTEGENWOORDIGING:
a. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. Bovendien zijn de voorzitter en de secretaris gezamenlijk bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen. 
b. Het bestuur kan procuratiehouders met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder hunner vertegenwoordigt de vereniging met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door het bestuur bepaald. De procuratiehouders dienen te worden ingeschreven in het handelsregister. 

Artikel 14: 
LEDENVERGADERING:
a. De ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan het adres van de leden. Bij de oproeping worden te behandelen onderwerpen vermeld.
b. Het bestuur is verplicht een ledenvergadering te houden op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemming in een voltallige algemene vergadering, onder opgave van de te behandelen punten. Heeft het bestuur binnen drie weken niet aan dit verzoek voldaan, dan kunnen de verzoekers zelf een vergadering beleggen. De uitnodiging voor deze vergadering, welke ten minste acht dagen van tevoren ter kennis van de leden wordt gebracht, vermeldt welke punten zullen worden behandeld. Buitendien kunnen geen punten in behandeling worden genomen.
c. Als voorzitter van de vergaderingen welke door het bestuur zijn belegd treedt de voorzitter van de vereniging op. Als voorzitter van de vergaderingen belegd door een deel van de leden – conform lid b. van dit artikel - treedt een van deze leden op.
d. Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
e. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in de eerst volgende algemene vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

Artikel 15: 
VEREIST AANTAL AANWEZIGEN:
Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen

Artikel 16: 
Ieder stemgerechtigd lid kan aan een ander stemgerechtigd lid schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden. 

Artikel 17: 
JAARVERGADERING:
Het bestuur belegt jaarlijks tenminste één algemene ledenvergadering. Deze wordt zo mogelijk gehouden in een van de maanden van het eerste kwartaal van het kalenderjaar. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waarin de vereniging statutair gevestigd is, danwel in een door de voorzitter van het bestuur aan te wijzen plaats.

Artikel 18:
STEMMEN:
a. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene ledenvergadering genomen met de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Stemming over zaken kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden; stemming over personen geschiedt uitsluitend schriftelijk.
b. Een eenstemmig besluit van leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering.
c. Bij schriftelijke stemming worden blanco stemmen alleen in aanmerking genomen voor het bepalen van het aantal personen welke aan de stemming hebben deelgenomen. Voor de uitslag van de stemming worden blanco stemmen beschouwd als zijnde niet uitgebracht.
d. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot. Indien bij de verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zonodig na tussenstemming. 
e. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Artikel 18a: 
a. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar, met dien verstande dat het eerste boekjaar loopt van heden tot en met eenendertig december negentienhonderdnegenennegentig.In de in artikel 17 bedoelde algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over.
Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. 
b. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene vergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene vergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
c. Het bestuur doet de in lid a bedoelde stukken ten minste één maand voor de dag waarop de algemene vergadering zal worden gehouden waarin deze zullen worden behandeld, toekomen aan de commissie. De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
d. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen, en inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
e. Vergt dit onderzoek naar het oordeel der commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.

Artikel 19: 
GELDMIDDELEN:
De geldmiddelen van de vereniging worden gevormd door:
- contributies;
- donaties en vaste bijdragen;
- subsidies van burgerlijke overheden;
- baten uit activiteiten;
- schenkingen, 
- legaten en erfstellingen;
- royalty’s;
- andere inkomsten.

Artikel 20: 
EIGENDOMMEN:
Alle goederen van de vereniging zijn het onverdeelde eigendom van de vereniging zodat niemand – tijdens haar bestaan – daarop enig recht kan doen gelden.

Artikel 21:
HUISHOUDELIJK REGLEMENT:
a. De ledenvergadering stelt het huishoudelijk reglement vast met een meerderheid van drie/vierde van de uitgebrachte stemmen
b. Het huishoudelijk reglement bepaalt tenminste de wijze van bijeenroepen van vergaderingen, de taakstellingen van bestuursfuncties, taakstellingen van commissies met een permanent karakter en de bij stemmingen te volgen procedures. Het huishoudelijk reglement geeft punten aan voor het ordelijk functioneren van de vereniging.
c. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten welke in strijd zijn met deze statuten of de wet.

Artikel 22: 
WIJZIGING VAN STATUTEN EN ONTBINDING VAN DE VERENIGING:
Wijziging van de statuten of ontbinding van de vereniging kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten of ontbinding van de vereniging zal worden voorgesteld.
Wijziging van de statuten of ontbinding van de vereniging kan slechts geschieden krachtens een besluit van de ledenvergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde gedeelte van het aantal stemgerechtigden tegenwoordig of vertegenwoordigd is, en met een meerderheid van tenminste drie/vierde gedeelte van de uitgebrachte stemmen. Is in een desbetreffende vergadering het vereiste aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering gehouden binnen één maand docht niet eerder dan acht dagen na de eerste vergadering. 
In deze tweede vergadering kan een geldig besluit worden genomen omtrent wijziging van de statuten of ontbinding en liquidatie van de vereniging, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, mits met een meerderheid van tenminste drie/vierde gedeelte van de uitgebrachte stemmen. In geval van ontbinding van de vereniging is het bestuur met de liquidatie belast, gedurende welke liquidatie de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht blijven. De algemene vergadering stelt bij haar besluit tot ontbinding de bestemming vast voor het batig saldo en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging. De boeken en bescheiden van ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.
Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.

Artikel 23: 
WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT:
Voor het wijzigen van het huishoudelijk reglement dient een meerderheid van stemgerechtigde leden aanwezig en/of vertegenwoordigd te zijn. Wijziging kan geschieden bij een meerderheid van drie/vierde gedeelte van de uitgebrachte stemmen.

Artikel 24:
WIJZIGING VAN DE DOELSTELLING VAN DE VERENIGING:
De doelstelling van de vereniging kan niet worden gewijzigd, maar wel worden aangevuld.

Artikel 25: 
SLOTBEPALING:
Voor de eerste maal zijn tot bestuursleden benoemd:
- tot voorzitter: de comparant;
- tot plaatsvervangend voorzitter: Mevrouw Nicolien Johanna Saaman, tekentherapeut/pastoraal werker, geboren te Leiden op twee oktober negentienhonderddrieenvijftig, wonende te 7314 CK Apeldoorn, Sumatralaan 11 en gehuwd;
- tot secretaris: Mevrouw Ingeborg Cornelia Johanna van Dijk, tekentherapeut/illustrator, geboren te Zwolle op zes mei negentienhonderdvierenzestig, wonende te 2807 KE Gouda, Wilhelmina van Pruisenlaan 21 en gehuwd;
- tot penningmeester: De heer Arnoud Raimond van Sante, student, geboren te Alphen aan den Rijn op tien julie negentienhonderdeenenzestig, wonende te 8019 AW Zwolle, Prinses Julianastraat 16 A en gehuwd;
- tot lid: Mevrouw Abigaël Steendam, tekentherapeut, geboren te Roosendaal en Nispen op veertien december negentienhonderddrieënveertig, wonende te 4101 JT Culemborg, Oranje Nassaulaan 22 en gehuwd,

De comparant is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparant is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld. WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Zutphen op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparant, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris, ondertekend.